Jasna Góra – Z historii Jasnej Góry

Z historii Jasnej Góry

11 czerwca 2024 07:52, M L

1382 – 9 sierpnia – sprowadzenie paulinów na częstochowskie wzgórze; fundacja księcia Władysława Opolczyka.

1384 – 31 sierpnia w paulińskim kościele znajdujemy obraz Matki Bożej, starożytne malowidło, w którym zawarte są tajemnice współistnienia i współżycia elementów chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu, stanowiące integrujący znak.

1388 – klasztor pauliński i ośrodek kultu maryjnego otrzymują pisemne imię – Clarus Mons – Jasna Góra.

1393 – Jasna Góra zostaje fundacją królewską. Król Władysław Jagiełło pod wpływem królowej Jadwigi uprawomocnia fundację księcia Władysława Opolczyka (przywilej fundacyjny, Kraków 24 lutego).

1425 – arcybiskup gnieźnieński, Prymas Wojciech Jastrzębiec, udziela przywileju – pielgrzymi nawiedzający Jasną Górę w pokucie i z wyznaniem win mogą korzystać z łaski odpustów.

1429-1450 – budowa centralnego miejsca kultu Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – kaplicy gotyckiej zachowanej do dziś.

1429 – papież Marcin V poinformowany przez króla Władysława Jagiełłę, że w kościele na Jasnej Górze dokonują się często tajemnice cudów, potwierdza charyzmat tego miejsca, wiążąc przywileje odpustowe ze świętami maryjnymi.

1430, 16 kwietnia – rabunkowy napad husycki. Zniszczeniu Obrazu towarzyszy dążenie rozdzielenia wspólnoty polsko-litewskiej. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest restaurowany w królewskim Krakowie.

Rok później Cudowny Obraz zostaje w uroczystej pielgrzymce przeniesiony z Krakowa na Jasną Górę.

1463 – konsekracja wielkiego kościoła, wzniesionego w stylu gotyckim, pod wezwaniem Krzyża Świętego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

1496 – Papież Aleksander VI udziela sanktuarium jasnogórskiemu przywileju „spowiedników apostolskich” – czterech paulinów wyznaczonych przez prowincjała otrzymywało szerszy zakres władzy w ramach sakramentu pokuty, mogąc rozgrzeszać penitentów z grzechów i kar, zastrzeżonych dla biskupów ordynariuszy, a także z niektórych zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. Na początku XX w. uprawnienia te zostały nadane wszystkim spowiednikom paulińskim.

1514 – Zygmunt Stary dziękuje Maryi na Jasnej Górze za zwycięstwo pod Orszą i składa w sanktuarium zdobyte sztandary.

1550 – rozpoczyna działalność kapela jasnogórska, zespół wokalno-instrumentalny; stanowiąc przez blisko cztery wieki ważny ośrodek kultury muzycznej w Polsce.

1568 – Mikołaj z Wilkowiecka, paulin, ogłosił drukiem w Krakowie pierwsze w języku polskim dziełko o dziejach jasnogórskiego obrazu „Historya o obrazie w Częstochowie Panny Maryey y o cudach rozmaitych tej Wielebnej Tablice” z tekstem modlitwy skierowanej do Matki Bożej Częstochowskiej: „Zdrowaś Panno Maryo Błogosławiona, przez świętego Łukasza wyfigurowana..

1593 – kardynał Jerzy Radziwiłł, wizytator apostolski, wydaje szereg zarządzeń dynamizujących działalność Jasnej Góry jako ośrodka propagującego odnowę religijną po Soborze Trydenckim. Postulat kardynała stanowi świadectwo krystalizowania się jednej z przewodnich idei jasnogórskiego kultu maryjnego „Ucieczki grzeszników”.

1616 – Zygmunt III Waza otacza obwarowaniami obronnymi sanktuarium – Jasna Góra staje się fortecą. Za Władysława IV i Jana Kazimierza nastąpiła dalsza rozbudowa systemu fortyfikacji.

1621 – Władysław Waza – hetman i królewicz pielgrzymuje z podziękowaniem Maryi za zwycięstwo pod Chocimiem. Jako Władysław IV pielgrzymował też 6 IV 1633 kilka dni po koronacji.

1641-44 – z fundacji biskupów Stanisława i Macieja Lubieńskich wzniesiono trójnawowy korpus kaplicy (druga część) zachowany do dziś. Jest to wybitne dzieło architektury w tzw. stylu lubelskim, typowym dla polskiego budownictwa z przełomu manieryzmu i baroku.

1650, 8 września – uroczystości poświęcenia ołtarza głównego w kaplicy Matki Bożej, zaliczanego do najwybitniejszych dzieł wczesnego baroku w Polsce, ufundowanego przez kanclerza wielkiego koronnego, Jerzego Ossolińskiego.

1655, 27 grudnia – zwycięstwo nad Szwedami po czterdziestodniowym oblężeniu klasztoru. W rok później w katedrze lwowskiej odbywają się królewskie śluby Jana Kazimierza, będące dziękczynną modlitwą oraz elekcją Maryi na Królową Polski.

1661 – król Jan Kazimierz przyjmuje w Sali Rycerskiej hołd Kozaków zaporoskich.

1670, 27 lutego – w kaplicy przed Cudownym Obrazem Michał Korybut Wiśniowiecki, król Polski zawarł małżeństwo z austriacką arcyksiężniczką, Eleonorą – błogosławił nuncjusz papieski, Galzezzi Marescotti w asyście prowincjała o. Augustyna Kordeckiego.

1673 – pogrzeb O. Augustyna Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry, który został pochowany w podziemiach kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej.

1682, 8 września – Jasna Góra świętuje 300-lecie swojej służby Kościołowi i Narodowi. Niezdobytą w wojnie szwedzkiej twierdzę jasnogórską otacza ok. 140 tysięcy pielgrzymów.

1683 – Jan III Sobieski przed i po zwycięskiej wyprawie wiedeńskiej modli się na Jasnej Górze; po odsieczy składa zdobyte trofea.

1692-1730 – po groźnym pożarze 16 lipca 1690 r., gdy runęło sklepienie gotyckie wielkiego kościoła, z inicjatywy wybitnych mecenasów sztuki, przeora o. Tobiasza Czechowicza i o. Konstantego Moszyńskiego, następuje rozbudowa i przekształcenie świątyni w duchu późnego baroku. Freski na sklepieniu wykonuje malarz Karol Dankwart.

1702 – po zwycięstwie Szwedów pod Kliszowem, król Szwecji Karol XII postanawia opanować całą Polskę. Szwedzkie wojska (8 tys. żołnierzy) pod wodzą generała Guldenstierny stanęły pod murami jasnogórskiej fortecy. Po 10 dniach, wobec zdecydowanego oporu, Szwedzi rezygnują z oblężenia. Jasna Góra pozostaje wierna królowi Augustowi II.

1704 – ok. 5 tys. żołnierzy szwedzkich pod dowództwem płk. Horna oblegały bezskutecznie Jasną Górę.

1705 – wobec kolejnego zagrożenia ze strony wojsk szwedzkiej armii generała Stromberga – Cudowny Obraz wywieziono do klasztoru paulinów w Mochowie koło Głogówka.

1706 – Jasnogórska drukarnia działająca już w XVII w. mocą przywileju Augusta II może służyć Narodowi w szerokim zakresie. Obok literatury religijnej i modlitewników rozpoczyna druk elementarzy do nauki języka polskiego.

1717, 8 września – uroczysta koronacja obrazu Królowej Polski papieskimi diademami (na mocy aktu papieża Klemensa XI z 1716 roku) – po raz pierwszy w świecie ukoronowano tak obraz poza Rzymem.

1736 – księgozbiór klasztorny o wielowiekowej tradycji, spełniający rolę centrum kultury umysłowej paulinów w Polsce, w nowym pomieszczeniu otrzymuje wytworne regały. Księgozbiór i wystrój biblioteczny stanowią unikatowy zabytek kultury narodowej.

1764 – konstytucja sejmu koronacyjnego zamieszcza oficjalne potwierdzenie elekcji Matki Bożej dokonanej przez Jana Kazimierza oraz wskazuje na społeczną aprobatę godności Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski.

1769-1771 – Kazimierz Pułaski i konfederaci barscy odpierają na Jasnej Górze ataki rosyjskiego generała, Iwana Drewicza.

1782 – jubileusz 400-lecia Jasnej Góry.

1793 – fortecę jasnogórską zajmują wojska pruskie feldmarszałka Mólendorta (II rozbiór Polski).

1806 – jasnogórską fortecę okupowaną przez Prusaków zdobywa podstępem pułkownik Miastkowski, wysłannik generała Jana H. Dąbrowskiego. Powstaje Księstwo Warszawskie – budzą się nadzieje wolności.

1809 – bezskutecznie oblega jasnogórską twierdzę generał austriacki Bronowacki z korpusem ok. 5 tysięcy żołnierzy.

1813 – po klęsce Napoleona pod Moskwą przybywa na Jasną Górę książę Józef Poniatowski z resztkami polskiego wojska. Po jego odejściu do ogołoconej z broni i żywności fortecy jasnogórskiej wkraczają wojska rosyjskie. Z rozkazu cara Aleksandra I zostają rozebrane wały obronne jasnogórskiej fortecy. Jasna Góra staje się twierdzą ducha.

1817 – obchody 100. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu.

1830 – Jasna Góra materialnie wspiera powstańców, modlitwą przypomina Królowej sprawę wolności. Królowa z Jasnej Góry jest coraz bardziej obecna w życiu Narodu nie aprobującego niewoli.

1843 – car Mikołaj I dla zamanifestowania wobec Europy postawy tolerancji i przychylności dla Kościoła poleca odbudować mury forteczne Jasnej Góry.

1861 – na wałach odsłonięcie pomnika o. Augustyna Kordeckiego, przeora Jasnej Góry i bohatera narodowego z czasów potopu szwedzkiego.

1882, 8 września – Jubileusz 500-lecia Jasnej Góry i prawie pięćset tysięcy Polaków patrzy boleśnie w oblicze Maryi, śpiewa wolnym sercem za Ojczyznę polskie pieśni. Królowa nie uznaje gra­nicznych, zaborczych kordonów.

1896 – ekspozycja skarbca jasnogórskiego, muzeum wot będących świadectwem tradycji kultowej i narodowej została udostępniona ogółowi pielgrzymów.

1897 – wojsko rosyjskie opuszcza mury twierdzy jasnogórskiej. Społeczeństwo polskie przyjmuje to z entuzjazmem.

1903 – 300. rocznica urodzin o. Kordeckiego – okazja do ujawnienia patriotycznych nastrojów Polaków.

1906 – kościół p.w. Krzyża Świętego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny otrzymuje tytuł i przywileje bazyliki mniejszej.

1906, 15 sierpnia społeczeństwo polskie przybywa w Narodowej Pielgrzymce (ok. 500 tysięcy osób), składa Królowej Polski „Najwyższe wotum” – odbudowaną wieżę jasnogórską.

1906, 26 sierpnia – obchodzono po raz pierwszy – Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej (zatwier­dził Pius X dnia 13 kwietnia 1904 r.). Kaznodzieja mówił: „Cały Naród wyglądał tej (uroczystości) z utęsknieniem. Bo pragnął dopełnić tego, co przysiągł wraz z królem Janem Kazimierzem we Lwowie dnia 1 kwietnia 1656 roku, gdy wśród strasznych utrapień Królową Polski Ją ogłosił… Po ostatnim rozbiorze, podzieliwszy Polskę na trzy części, nieprzyjaciele nasi obdarli ją ze wszystkiego bogactwa i wymazali spomiędzy państw Europy, jakby jej nigdy nie było. A jednak ta Polska nie ginie… Naród złamany na części zrasta się duchowo. Jest nadzieja, że zrośnie się zupełnie. Dowodem tego Uroczystość piętnastego sierpnia, na którą zebrali się Polacy ze wszystkich dzielnic dawnej Polski…”.

1910, 22 maja, odbyła się ponowna (po kradzieży koron Klemensa XI i sukienki) koronacja obrazu Matki Bożej tzw. milenijnymi koronami, które zostały przesłane przez papieża św. Piusa X. a wraz z koronami obraz otrzymał nową sukienkę: Koralową.

1913 – poświęcenie monumentalnej Drogi Krzyżowej na szańcach nasiąkniętych krwią jasnogórskich obrońców.

1914 – Niemcy bez uzgodnienia z klasztorem rozlokowali na wałach bataliony piechoty. Wieża stała się dla nich punktem obserwacyjnym, zamarł ruch pątniczy.

1915 – z racji propagandowych Niemcy przekazali zarząd Jasnej Góry Austriakom, bowiem na Zachód a zwłaszcza do Francji docierały wieści o brutalności żołnierzy niemieckich w klasztorze i profanowaniu sanktuarium.

1918 – odprawił Mszę św. Mgrs Achilles Ratti, nuncjusz apostolski dla Polski, późniejszy papież Pius XI.

1918, 4 listopada – na teren sanktuarium pod dowództwem ppor. Artura Wiśniewskiego wkroczył pododdział 22. Pułku Piechoty, który przejął władze z rąk władz austro-węgierskich. Naprzeciw polskim żołnierzom wyszedł osobiście przeor Jasnej Góry o. Piotr Markiewicz z całym konwentem. Wraz z wkroczeniem polskich żołnierzy na Jasną Górę wraca wolność.

1919 – generał Józef Haller odbywa dziękczynną pielgrzymkę za odzyskanie wolności przez Polskę.

1919 – po powrocie do Polski O. Maksymilian Kolbe, założyciel Milicji Niepokalanej, odprawia mszę św. prymicyjną przed Cudownym Obrazem i przed Krucyfiksem w kaplicy jasnogórskiej.

1925Pius XI rozszerzył obchodzone dotychczas w archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej 3 maja święto NMP Królowej Polski na wszystkie diecezje w Polsce. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

1920, 27 lipca – kardynałowie E. Dalbor i A. Kakowski z Episkopatem dziękują za wolność i przypominają: Maryjo, jesteś Królową Polski! W sierpniowe dni powtarzają to samo leżąc krzyżem na jasnogórskim placu rodacy: Jesteś Królową Polski!

1920, 15 sierpnia Zwycięska Królowa – Cud nad Wisłą.

1921 – upływa pod znakiem dziękczynnych pielgrzymek za ocaloną wolność. 21 X przybywa Naczelnik Państwa Józef Piłsudski z grupą generałów.

1923 – po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości pielgrzymują „Kaszubi znad Bałtyku Polskiego”, zniechęcani do Polski przez propagandę niemiecką.

1923, 3 maja – modli się przed Cudownym Obrazem marszałek Francji Ferdynand Foch.

1924, 5 sierpnia – ks. Stefan Wyszyński, przyszły prymas Polski, odprawia w kaplicy Matki Bożej Mszę świętą prymicyjną.

1926 – Polskie Kobiety dziękują za odzyskaną wolność – składają ślubowanie Królowej Polski i Matce Narodu i ofiarują nowe insygnia królewskie.

1929, 17 lipca – bp Angelo Giuseppe Roncalli, wizytator apostolski w Bułgarii, późniejszy papież Jan XXIII przybywa na Jasną Górę; w księdze pamiątkowej wpisuje: „Fiat pax in virtute Tua, Regina Poloniae, et abundantia in turribus Tuis”.

1936 – młodzież akademicka ślubuje z Królową budować nową Polskę. Potem ślubowanie nauczycieli i innych stanów.

1939-45 – II wojna światowa. Gubernator Hans Frank dostrzega wpływ i znaczenie Matki Bożej i Jasnej Góry dla Polaków; w księdze pamiątkowej dokonuje wpisu: „gdy wszystkie światła dla Polski zagasły, to wtedy zawsze jeszcze była święta z Częstochowy i Kościół”.

1946, 12 maja – sakra biskupia ks. Stefana Wyszyńskiego w kaplicy Cudownego Obrazu.

1946 – z kard. A. Hlondem i Episkopatem Polski na Jasnej Górze »milionowa rzesza« i cała Polska poświęca się Niepokalanemu Sercu Królowej – ma Ona patronować wolności ducha.

1956, 26 sierpnia – milion serc powtarza prymasowskie słowa ślubów »przyrzekamy« …»przyrzekamy, Królowo Polski!« – Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

1956 – kard. S. Wyszyński, Prymas Polski, na Jasnej Górze składa wotum z napisem: Prymas Polski, Stefan Kardynał Wyszyński, uwolniony po trzech latach z więzienia, dziękuje Zwycięskiej Dziewicy Wspomożycielce, Królowej Polski za przemożną opiekę w czasach niewoli.

1957 – poświęcona przez papieża Piusa XII kopia Jasnogórskiego Obrazu rozpoczyna peregrynację po całym kraju; 3 maja – prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński eryguje Instytut Prymasowski Ślubów Narodu mający siedzibę w klasztorze jasnogórskim.

1960 – Kongres Mariologiczny i Maryjny „Królewskość Najświętszej Maryi Panny”, z udziałem wybitnych polskich teologów pod protektoratem Prymasa

1961 – Episkopat zebrany na Jasnej Górze, w kaplicy Cudownego Obrazu, przy drzwiach zamkniętych, oddał Matce Bożej całą Polskę, zobowiązując się, że jeżeli zostanie uratowana wiara Narodu, wówczas biskupi złożą ten akt w sposób uroczysty wobec ludu Bożego w roku Millenijnym.

1962Jan XXIII ogłosił NMP Królową Polski główną patronką Polski.

1962-1965 – Królowa Polski, Matka Kościoła łączy serca wierzących w kraju z soborowym Kościołem. Jasna Góra staje się „soborowym sanktuarium”, delegacje parafialne przybywają na czuwania soborowe.

1966, 3-4 maja – główne obchody Millenium Chrztu Polski pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego z udziałem całego Episkopatu. Prymas Wyszyński jako legat papieski odczytuje list Pawła VI do Narodu Polskiego i udziela w jego imieniu błogosławieństwa apostolskiego. Podczas pontyfikalnej sumy celebrowanej przez abp. Karola Wojtyłę głosi słowo Boże, koronuje obraz Matki Bożej, Królowej Polski, i prowadzi milenijny „Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego”.

1971 – Matka Kościoła, Królowa Polski przyjmuje modlitwy Episkopatu za cały świat – Akt Oddania Świata.

1974 – premier Włoch Aldo Moro z ambasadorem M. Mondello i osobami towarzyszącymi uczestniczył w Mszy świętej przed Cudownym Obrazem.

1976 – Jasna Góra rozpoczyna swój Jubileusz 600- lecia.

1978 – Wybór Jana Pawła II. Wielu pielgrzymów i mieszkańców Częstochowy spontanicznie pozostało na całonocnym czuwaniu. Paulini ślą telegram zapewniający o codziennej Mszy świętej i stałej modlitwie przed Jasnogórskim Wizerunkiem za Papieża – Rodaka.

1979, 4-6 czerwca – I Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasną Górę (po wyborze na Stolicę Piotrową w 1978 r.); w obecności setek tysięcy wiernych Papież zawierzył Matce Bożej swoje posłannictwo.

1980 – Ostatnie »odpustowe« kazanie na Jasnej Górze Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego, w którym wzywał do dojrzałości narodowej i obywatelskiej w obliczu niebezpieczeństwa ingerencji zewnętrznej. Jednoznacznie wskazał na »propagowaną ateizację«, która podrywa więź i siłę kulturalną millenijnego Narodu.

1980 – Delegacja Niemieckiej Konferencji Biskupów z trzema kardynałami RFN; kard. Josef Höffner arcybiskup Kolonii i przewodniczący Konferencji Biskupów, kard. Josef Ratzinger, kard. Herman Volk. Pielgrzymka połączona z udziałem w Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

1981 – Pielgrzymują liczni przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z różnych regionów i miejscowości, zawierzając swój Związek Jasnogórskiej Matce Narodu.

1981 – Z udziałem ks. Prymasa Polski abpa Józefa Glempa rozpoczyna intensywną modlitwę w intencji Ojczyzny – Stan Wojenny.

1982 – Jan Paweł II listem apostolskim Bogurodzica Dziewica (z 8 grudnia 1981) inauguruje Rok Jubileuszu 600-lecia obecności obrazu Matki Bożej.

1982 – Do 6 lipca 1983 roku opinia światowa poprzez modlitwy Jana Pawła II uczestniczyła w świętowaniu Narodowego Jubileuszu »sześciu wieków Jasnej Góry – centralna uroczystość Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry poprzedzona została Procesją Mariańską.

1983, 18-20 czerwca – obchodom jubileuszu 600-lecia na Jasnej Górze Ojciec Święty nadaje swoją obecnością widzialny, eklezjalny wymiar; grudzień – laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Lech Wałęsa składa swoje wyróżnienie jako wotum.

1983 – ukazał się pierwszy numer miesięcznika »Jas- na Góra« (red. O. dr Rufin Abramek). Spełniło się marzenie wielu pokoleń paulinów i Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

1983 – pierwsza pielgrzymka solidarnego świata pracy z udziałem ks. Jerzego Popiełuszki.

1985 – Dni Młodości w Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. Przedstawiciele 20 narodowości pielgrzymowali po kilka i kilkanaście dni z różnych miast Polski. Podczas marszu młodzież wnikała w treści listu Jana Pawła II skierowanego do młodzieży – nadziei Kościoła i świata.

1985 – uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej zaszczycili swoją obecnością – kard. Franciszek Koenig z Wiednia, bp Piotr de Campo – ordynariusz diec. z Pont Pirie w Australii.

1987 – oficjalne rozpoczęcie Roku Maryjnego przeżyła Jasna Góra w łączności telewizyjnej z Ojcem świętym Janem Pawłem II, który w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie modlitwą różańcową i przemówieniem zainaugurował okres przygotowania z Maryją do III Tysiąclecia Chrześcijaństwa. Na Jasnej Górze modliła się w tym dniu Matka Teresa z Kalkuty.

1987, 12-13 czerwca – Maryjny Papież Jan Paweł II, w czasie III Pielgrzymki do Ojczyzny wskazał cel swojej pielgrzymki do Sanktuarium Narodu: „Przybywam jako człowiek zawierzenia, żeby to wszystko, te wszystkie wielkie sprawy naszego polskiego życia, prześwietlone tajemnicą Eucharystii, w której żyje Ten, który do końca nas umiłował, żeby to wszystko tutaj przynieść, tutaj zawierzyć Tej, która jest naszą Matką”.

1988 – Rok Maryjny

1988 – Jasna Góra stała się wyraźnie sanktuarium międzynarodowym. W trzech tygodniach lipca odnotowano 270 grup turystyczno-pielgrzymkowych z zagranicy, najwięcej z Italii.

1991, 14-16 sierpnia – wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży.

1993, 26 sierpnia – Modlitwa Kościoła w Polsce w której zawierza Maryi swoją misję w nowej sytuacji dziejowej.

1996, sierpień XII Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i XIX Międzynarodowy Kongres Maryjny na Jasnej Górze

1997, 4 czerwca – pobyt Jana Pawła II na Jasnej Górze – Liturgia Słowa

1999, 17 czerwca – ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

2000 – obchody Roku Jubileuszowego.

2002 – odbyła się I Europejska Konferencja Liderów Odnowy w Duchu Świętym.

2003 – ogłoszenie Roku o. Augustyna Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry.

2003 – Telewizja Trwam rozpoczęła codzienną transmisję Apelu Jasnogórskiego.

2003 – Jasna Góra otrzymała wyróżnienie „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”.

2004 – rozpoczęły się obchody Jubileuszu 350. Rocznicy cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami.

2005 – 1 kwietnia dzień przed śmiercią papież Jan Paweł II ofiarował złote korony – dar dla Matki Bożej Jasnogórskiej.

2005 – w dniach śmierci i pogrzebu papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze trwały nieustannie modlitwy w Jego intencji.

2005 – uroczystości 350. rocznicy cudownej obrony Jasnej Góry przed potopem szwedzkim.

2005 3 maja, na placu przed Szczytem poświęcono pięć nowych figur stacji różańcowych – tajemnic chwalebnych. Na placu wokół klasztoru znajduje się dwadzieścia figur, przedstawiających wszystkie tajemnice Różańca świętego, które tworzą Drogę Różańcową.

2005 – 26 sierpnia arcybiskup Stanisław Dziwisz nałożył na Cudowny Obraz Jasnogórski korony papieża Jana Pawła II oraz nową, bursztynowo – brylantową sukienkę.

2005 – 11 września na jasnogórskim szczycie odbyło się wielkie widowisko plenerowe pt. „Jasnogórska Wiktoria” na zakończenie jubileuszu 350 rocznicy obrony Jasnej Góry, które transmitowała TVP.

2006 – otwarcie Skarbca Pamięci Narodu w Bastionie św. Rocha.

2006 – 26 maja Benedykt XVI w przemówieniu wygłoszonym na Szczycie Jasnogórskim podczas nabożeństwa majowego w obecności ok. 500 tys. pielgrzymów wskazał Matkę Boża jako wzór wiary i modlitwy. Papież przekazał Złotą Różę jako wotum w kaplicy Cudownego Obrazu.

2007 – W marcu poświęcono Kaplicę Sakramentu Pokuty.

2007 – W dniach 4-5 maja odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne z racji Złotego Jubileuszu Peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku z udziałem Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa.

2008 – obchody 700-lecia zatwierdzenia zakonu i jego posługi Kościołowi.

2008 – 10 grudnia odbyła się Międzynarodowa Sesja naukowa „Paulini w służbie Kościoła i wielu narodów”.

2010 – 3 marca – Benedykt XVI w Watykanie pobłogosławił nowe korony dla Matki Bożej Jasnogórskiej

2010 – uroczystości jubileuszu 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami św. Piusa X. Nałożona została wtedy nowa sukienka wdzięczności i miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego oraz nowe korony – wotum narodu poświęcone przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

2012 – Zawierzenie Matce Bożej ku obronie cywilizacji życia i miłości i rozpoczęcie peregrynacji Jasnogórskiej Ikony „Od oceanu do oceanu”

2013 – 7 stycznia – zakończenie czteroletnich prac związanych z realizacją projektu Kompleksowa restauracja zabudować Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Gorze w ramach którego została całkowicie odrestaurowana Bazylika

2013 – 9 grudnia – 60 rocznica Apelu Jasnogórskiego z udziałem o. Jerzego Tomzińskiego – inicjatora tej modlitwy

2016 – 3 maja – Akt zawierzenia Polski w 1050 rocznicę Jej Chrztu

2016 – 28 lipca – Ojciec Święty Franciszek na Jasnej Górze – dziękczynienie za 1050 lat Chrztu Polski

2016-2017 – Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

2019 – Obchody 40 rocznicy pierwszej papieskiej pielgrzymki św. Jana Pawła II na Jasną Górę

2020 – Rok Jubileuszowy 750-lecia śmierci bł. Euzebiusza, założyciela Zakonu Paulinów
Więcej o historii Jasnej Góry znajdziesz w książce G. Górnego i J. Rosikonia, Królowa. Matka Boża z Jasnej Góry.